Kategorie prezentów
"

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

www.pastelove.pl

Regulamin obowiązuje od 13 maja 2022 r.

 1. Stosowane definicje.
  1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.pastelove.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.
  2. Sprzedawca – Krzysztof Skorzepa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
   SOLUTION Krzysztof Skorzepa,
   ul. Rudzka 101a lok.7
   93-438 Łódź,
   Regon: 369059013
   NIP: 731-166-03-28
  3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
  4. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
  5. Kupujący – podmiot zawierający ze Sprzedawcą umowę kupna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Kupującym może być:
   1. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy kupna w przypadkach przewidzianych w prawie polskim,
   3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
   4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów lub
   5. osoba prawna.
  6. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W celu złożenia lub potwierdzenia Zamówienia wymagane jest złożenie przez Kupującego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sklepu online oraz akceptacji jego treści.
  8. Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie, oferowane Kupującym w formie podstawowej lub personalizowanej (na życzenie),
  9. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.
  10. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
  11. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.
  12. Moje Konto – usługa świadczona Kupującym drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
  13. Newsletter – usługa świadczona Kupującym drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
  14. Planer prezentów – usługa świadczona Kupującym drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu zindywidualizowanych informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
  15. Towar personalizowany – usługa dodatkowa, oferowana przez Sprzedawcę w ramach sprzedaży wybranych produktów, która polega na naniesieniu na produkt wskazanych lub dostarczonych przez Kupującego indywidualnych treści, za dodatkową opłatą.
  16. Program lojalnościowy – określony odrębnym regulaminem lub regulaminem danej promocji system korzyści dla Kupujących, dokonujących zakupów w Sklepie
 2. Postanowienia ogólne
  1. Sklep dostępny pod adresem internetowym www.pastelove.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę działającego pod nazwą SOLUTION Krzysztof Skorzepa, ul. Rudzka 101a lok.7, 93-438 Łódź, Regon: 369059013, NIP: 731-166-03-28 . Adres poczty elektronicznej: kontakt@pasteloveprezenty.pl
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz do usunięcia i zaniechania ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
  4. Sprzedawca jest jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawiania faktury VAT.
  5. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar i Usługi wolne od wad.
  7. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
  9. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).
  10. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
  11. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej kontakt@pasteloveprezenty.pl lub pod numerem telefonu 663 438 489.
 3. Formy płatności.
  1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
   1. przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr:
    74 1050 1461 1000 0091 2538 9024
    ING Bank Śląski S.A.
    W przypadku braku płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
   2. płatność online – przedpłata online przelewem bankowym, systemem Blik, kartą płatniczą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 – PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza[podaj operatora płatności.
   3. płatność za pobraniem – metoda płatności polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Towaru.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży
  1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu www.pastelove.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
  2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
   1. dodania Towaru do koszyka i zaznaczenia wybranych form personalizacji, jeśli takie istnieją dla danego produktu,
   2. wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, adres dostawy i numer telefonu,
   3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
   4. wskazania danych wystawienia dokumentu sprzedaży lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub dokument sprzedaży,
   5. wybór formy płatności,
   6. akceptacja regulaminu Sklepu,
   7. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym użycie przycisku „Kupuję i płacę” lub o treści równoważnej sformułowaniu “zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
  4. Koszt Zamówienia stanowi sumę cen wybranych towarów, usług oraz kosztów dostawy.
  5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.
  6. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli zawarcia umowy sprzedaży określonych Towarów lub usług dodatkowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail, potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego tej wiadomości od Sprzedawcy.
  8. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem telefonu, Kupujący kontaktuje się z pracownikiem Sklepu pod numerem dostępnym na stronie internetowej www.pasteloweprezenty.pl we wskazanych godzinach i dniach. Koszt połączenia ze Sklepem ponosi Kupujący według stawek operatora.
  9. Do złożenia Zamówienia za pośrednictwem połączenia telefonicznego konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  10. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Sklepu udziela Kupującemu informacji o cenie Towarów, weryfikuje ich dostępność oraz może zaproponować zamówienie usługi dodatkowej. Pracownik Sklepu przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.
  11. Kupujący składając Zamówienie przez telefon, podaje pracownikowi Sklepu nazwę oraz ilość Towarów jakie chce zamówić. Kupujący ma możliwość zamówienia również usługi dodatkowej. Po skompletowaniu całości Zamówienia Kupujący określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia Zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Kupującego Zamówienia przez telefon, jest on informowany o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranych Towarów lub usług dodatkowych (wraz ze sposobem realizacji) oraz o łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
  12. Kupujący zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, które do czasu dostawy nie powinny ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
  13. Złożenie zamówienia następuje podczas połączenia telefonicznego. Po jego zakończeniu Sprzedawca prześle na adres e-mail kupującego wiadomość z podsumowaniem Zamówienia oraz adresem łącza internetowego (linku) służącego do potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego. Po przekierowaniu Kupującego na adres łącza internetowego (linku) służącego do potwierdzenia Zamówienia, sprawdzeniu kompletności i poprawności Zamówienia oraz zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, Kupujący może potwierdzić Zamówienie przy użyciu przycisku “kupuję i płacę”. Przycisk będzie aktywny po złożeniu przez Kupującego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią zawieranej umowy oraz niniejszego Regulaminu.
  14. Po potwierdzeniu Zamówienia w sposób określony w pkt 13 niniejszego rozdziału, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail, potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego tej wiadomości od Sprzedawcy.
 5. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.
  1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary maksymalnie w ciągu:
   1. następnego dnia roboczego – w przypadku płatności elektronicznych, liczonych od dnia następnego po dniu , w którym Sprzedawca otrzyma płatność,
   2. następnego dnia roboczego po dniu złożenia Zamówienia – przypadku płatności pobraniowych.
  2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
  3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed złożeniem przez niego Zamówienia.
  4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
  5. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, a termin jej realizacji jest zależny od zasad ustalonych przez wybranego dostawcę.
  6. Odbiór osobisty możliwy jest jedynie po uprzednim opłaceniu zamówienia w sklepie internetowym lub za pomocą natychmiastowego przelewu, wykonanego na miejscu na podstawie dokumentu zakupu, wystawionego do zamówienia internetowego. W celu dokonania odbioru osobistego, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod nr telefonu: 663 438 489 i umówić termin.
  7. Czas dostawy w wymiarze 1-2 dni ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  8. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
  9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący może sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Jego sporządzenie przyspieszy postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Kupującego.
  10. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem Kupującego, a uzupełnienie tego braku w terminie przewidzianym na realizację Zamówienia okaże się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie dostawców Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie i zaoferuje Towar alternatywny, podzielenie Zamówienia na części dostarczane w różnych terminach lub anulowanie Zamówienia w całości lub części.
  11. Jeśli w sytuacji opisanej w pkt 9 i zgodnie z wyborem Kupującego, Zamówienie zostanie podzielone na części dostarczane w różnych terminach, Kupujący ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek, wynikających z realizacji Zamówienia podzielonego ponosi Sprzedawca.
  12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku trwałego braku towaru w Magazynie lub w braku możliwości realizacji Zamówienia Kupującego z innych, niezależnych od stron przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji tego zamówienia. Sprzedawca powiadomi Kupującego wiadomością e-mail o przyczynach odstąpienia od umowy, a jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry , Sprzedawca zwróci Kupującemu należność za opłacone Zamówienie niezwłocznie.
  13. W przypadku gdy Kupujący nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w pkt 9, a także w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy w całości w terminie 30 dni od dnia poinformowania Kupującego o zaistnieniu sytuacji opisanej w pkt 9.
  14. W przypadku anulowania Zamówienia przez Kupującego, w sytuacji opisanej w pkt 9, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą przez niego kwotę (lub jej części w przypadku anulowania Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Towary personalizowane
  1. W przypadku Towarów personalizowanych, Kupujący oświadcza, iż dostarczane przez niego treści nie zawierają cech o charakterze dyskryminującym, obraźliwym, zniesławiającym lub oczerniającym jakąkolwiek osobę, grupę ludzi, rasę, religię lub grupę religijną oraz nie stanowią treści o charakterze bezprawnym w inny sposób.
  2. Kupujący oświadcza, iż dostarczane przez niego treści nie naruszają praw własności intelektualnej, ani innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym praw autorskich, znaku towarowego, patentu, prawa do prywatności lub prawa do wizerunku.
  3. Kupujący oświadcza, iż posiada wszelkie prawa, w tym ewentualnie wymagane zgody podmiotów trzecich, do dostarczanych Sprzedawcy treści, które mają być użyte do personalizacji zamówionego Towaru.
  4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia Towaru personalizowanego w przypadku, gdy dostarczone przez Kupującego treści mogłyby naruszać reguły określone w pkt 1 i 2 lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  5. W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot trzeci przeciwko Sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw poprzez treści przekazane Sprzedawcy przez Kupującego w celu realizacji Zamówienia Towaru personalizowanego, Kupujący zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności wstępując w miejsce Sprzedawcy w prowadzonych postępowaniach albo w braku takiej możliwości przystępując po stronie Sprzedawcy do tych postępowań, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie Sprzedawca.
  6. Przekazując treści będące utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego lub praw pokrewnych, Kupujący udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z tego utworu w celu realizacji Zamówienia, a także w celach archiwalnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na następujących polach eksploatacji:
   1. reprodukcja, opracowywanie utworów pochodnych, sprzedaż Towaru personalizowanego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
   2. podjęcie wszelkich działań w zakresie dostarczonego przez Kupującego utworu lub jego opracowań (w całości lub w części), które są niezbędne do wytworzenia i sprzedaży Towaru personalizowanego (takich jak: zwielokrotnianie, utrwalanie przy pomocy dowolnej techniki na fizycznym nośniku, reprodukowanie, lub inne wykorzystanie),
   3. przechowywanie i utrzymywanie utworu w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy.
  7. Do Zamówienia i Dostawy Towaru personalizowanego stosuje się odpowiednie zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Zamówienia i Dostawy Towaru.
  8. Usługa personalizacji Towaru jest odpłatna – jej cena będzie widoczna dla Kupującego podczas składania Zamówienia Towaru personalizowanego i zostanie doliczona do całkowitej ceny Zamówienia.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość
  1. Kupującemu będącemu konsumentem lub osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji statusu Kupującego w odniesieniu do danej umowy sprzedaży, polegającej na sprawdzeniu czy zawarta umowa nie posiada dla tego Kupującego charakteru zawodowego, w szczególności poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Kupującego.
  3. W przypadku ustalenia, że zawarta umowa ma dla prowadzącego działalność gospodarczą Kupującego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sprzedawca powiadomi Kupującego nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, że prawo do odstąpienia mu nie przysługuje, a oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne. Powiadomienie zostanie Kupującemu przesłane w takiej samej formie, w jakiej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Kupujący odesłał Sprzedawcy zakupiony Towar, to w takim wypadku Towar ten zostanie mu ponownie wysłany na adres uprzednio wskazany w zamówieniu oraz na koszt Kupującego.
  4. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
  5. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 45 dni od momentu objęcia przez Kupującego w posiadanie Towaru, lub ostatniego z Towarów w przypadku opisanym w rozdziale V pkt 10 niniejszego Regulaminu.
  6. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie na adres mailowy Sprzedawcy: kontakt@pasteloveprezenty.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: zwroty@pasteloveprezenty.pl
  8. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz zwrotu
  9. Kupujący może także sporządzić samodzielne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej podanie:
   1. danych identyfikacyjnych i adresowych Kupującego,
   2. nazwy lub symbolu zwracanego Towaru,
   3. daty otrzymania Towaru przez Kupującego,
   4. numeru rachunku bankowego lub innego sposobu zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
  10. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości mailowej lub pisemnie (w zależności od formy otrzymanego oświadczenia od odstąpieniu od umowy).
  11. W przypadku wysyłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną, dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji pocztowej.
  12. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
  1. Kupującemu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszego Regulaminu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (jak np. Towar Personalizowany),
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowyo prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajduje przepis art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 9. Zwrot środków i odesłanie Towaru w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość, Sprzedawca zwróci Kupującemu środki pieniężne wpłacone przez niego niezwłocznie i nie dłużej niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków, który nie spowoduje dla niego dodatkowych kosztów.
  2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Kupującego do momentu otrzymania od niego zwrotu Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru.
  3. Kupujący powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt zwrotu Towaru kupujący ponosi na zasadach określonych w rozdziale IX niniejszego Regulaminu.
  4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki pobraniowej z Towarem, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wysyłki, odesłania i ewentualnie magazynowania Towaru (dalej jako: „Koszty“) na poniższych zasadach:
   1. Sprzedawca wyśle Kupującemu na adres mailowy wiadomość z zapytaniem czy Kupujący wyraża wolę powtórnego dostarczenia Towaru;
   2. Jeżeli Kupujący wyrazi wolę powtórnego dostarczenia Towaru – zostanie przez Sprzedawcę obciążony Kosztami;
   3. Jeżeli Kupujący zrezygnuje z powtórnego dostarczenia Towaru  – Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego Kosztami, a także podjęcia działań mających na celu odstąpienie od umowy sprzedaży oraz do dochodzenia naprawienia szkody, w tym zwrotu Kosztów;
   4. Jeżeli Kupujący w terminie 14 dni dni od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy nie udzieli odpowiedzi na wiadomość Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do wszczęcia procedury złożenia przedmiotu do depozytu sądowego i/lub do podjęcia działań mających na celu odstąpienie od umowy sprzedaży, a także do dochodzenia naprawienia szkody, w tym zwrotu Kosztów.
 10. Zwrot kosztów dostawy
  1. Kupujący, który odstąpił od umowy zawartej na odległość w trybie opisanym w rozdziałach VI – VIII Regulaminu, nie ponosi kosztu zwrotu Towaru w stopniu wyższym niż zwykły koszt zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
  2. Zwykłe koszty wysyłki Towaru do Sprzedawcy to koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca zwraca Kupującemu, który odstąpił od umowy zawartej na odległość, koszt dostawy Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, dostępnego w ofercie Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Kupującego w sytuacji, gdy:
   1. Sprzedawca dostarczył Towar w formie darmowej dostawy (np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości Zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę),
   2. Kupujący zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości Zamówienia.
 11. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.
  1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością towaru z umową) lub prawną.
  2. Kupujący może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
  3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Kupującego adres korespondencyjny.
  5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
   2. nazwę zakupionego Towaru,
   3. zwięzły opis reklamacji (ze wskazaniem wykrytej wady towaru),
   4. datę ujawnienia się wady Towaru,
   5. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
  6. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania wadliwego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.
 12. Gwarancja.
  1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją, udzieloną przez Gwaranta (producenta lub dystrybutora Towaru).
  2. Jeżeli Towar jest objęty gwarancją, jej zakres oraz warunki opisane są w oświadczeniu gwarancyjnym, zawartym w dokumencie gwarancyjnym (o ile Gwarant takowy doręcza) lub na stronie internetowej Gwaranta.
  3. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi.
 13. Ochrona danych osobowych.
  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: Polityka prywatności
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.
  4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.
 14. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.
  1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
   1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
   2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
   3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
  2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
   1. aktualny system antywirusowy,
   2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
   3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
   4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
   5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF/.DOC/.XLS/JPG
  3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.
 15. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta
  1. Kupujący w trakcie składania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie, zakładając swoje Konto.
  2. Założenie Konta jest dobrowolne.
  3. Posiadanie Konta nie jest wymagane dla złożenia przez Kupującego Zamówienia.
  4. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyspiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
  5. Kupujący posiadający własne Konto w Sklepie mogą skorzystać z Programu Lojalnościowego oraz specjalnych rabatów oraz darmowych wysyłek.
  6. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
  7. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
  8. Kupujący, który dokonał rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
  9. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Konta Kupującego, poinformuje o tym Kupującego wiadomością e-mail na adres podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.
 16. Newsletter
  1. Kupujący może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
  2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
  3. W celu zapisania się do Newslettera Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który ma być wysłane potwierdzenia subskrypcji oraz zamówione informacje marketingowe.
  4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
  5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysłanej przez Sprzedawcę.
  6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 17. Planer prezentów
  1. Planer prezentów to szczególna forma personalizowanego Newslettera, która wymaga uprzedniej rejestracji Kupującego w Sklepie poprzez założenie Konta oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie spersonalizowanej informacji marketingowej.
  2. Kupujący może zapisać się do Planera Prezentów dobrowolnie, wprowadzając do swojego Konta dane osoby, dla której poszukuje prezentu, w postaci jej imienia, daty urodzenia, płci oraz zaznaczając daty wydarzeń szczególnych, na które Kupujący będzie chciał zakupić prezent ( np.urodziny, chrzciny, imieniny itp.)
  3. Kupujący oświadcza, iż ma prawo do dysponowania danymi osoby, które wprowadza do systemu Sklepu w sposób wskazany w pkt 2.
  4. W celu zapisania się do Planera Prezentów Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który ma być wysłane potwierdzenia subskrypcji oraz zamówione informacje marketingowe.
  5. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
  6. Sprzedawca będzie przesyłał Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail spersonalizowaną informację marketingową, zawierającą propozycję prezentów dla zgłoszonej przez Kupującego osoby w terminie co najmniej 30 dni przed datą Dnia Dziecka, Świąt Bożego Narodzenia oraz zaznaczonych przez Kupującego wydarzeń szczególnych.
  7. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji Planera prezentów, która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę. Ponadto Kupujący może zrezygnować z usługi Planera Prezentów poprzez usunięcie tej opcji po zalogowaniu się do swojego Konta w Sklepie.
  8. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie personalizowanej informacji marketingowej (usługi Planera prezentów) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody.
 18. Formularz kontaktowy.
  1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
  2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
  3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
  4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.
 19. Autorskie prawa majątkowe
  1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
  2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
  3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
  4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca, upoważniać będzie Sprzedawcę do dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 20. Platforma ODR.
  1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
  2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
  4. Złożenie skargi odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
  5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
 21. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
  3. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
  4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
  5. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  7. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.
  8. Sprzedawca zawiadomi Kupujących, którzy zarejestrowali się w sklepie zakładając własne Konto o każdej zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail na wskazany przez Kupującego adres. W braku rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu uważa się, że Kupujący zaakceptował zmiany Regulaminu.