Kategorie prezentów
"

Polityka prywatności

www.pastelove.pl
Obowiązuje od 13 maja 2022 r.

§1

Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu online www.pastelove.pl jest Krzysztof Skorzepa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOLUTION Krzysztof Skorzepa, ul. Rudzka 101a lok.7, 93-438 Łódź, Regon: 369059013, NIP: 731-166-03-28, tel.: +48 663 438 489, email: kontakt@pasteloveprezenty.pl .

§2

Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pastelove.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (sklep on-line), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na towary i usługi (sklep on-line, rejestracja w sklepie i założenie konta, zamawianie Towaru spersonalizowanego), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter, korzystać z usługi Planer prezentów),
  2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Krzysztofa Skorzepę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SOLUTION Krzysztof Skorzepa, ul. Rudzka 101a lok.7, 93-438 Łódź, Regon: 369059013, NIP: 731-166-03-28, tel.: +48 663 438 489, email: kontakt@pasteloveprezenty.pl,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która zawiera umowę kupna towaru lub korzysta z usług dostępnych w Sklepie,
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe;
  5. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora;
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Pozostałe definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności zostały zdefiniowane w Regulaminie sklepu online www.pastelove.pl.

§3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc. – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  3. rejestracji i założenia konta w Serwisie – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  4. możliwości skorzystania z Programu Lojalnościowego oraz specjalnych rabatów i darmowych wysyłek – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  6. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  7. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim Administratora;
  8. wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, w trakcie zapisu na Planer prezentów, za zgodą osoby, której dane dotyczą – podstawą prawną przetwarzania w tym z wykorzystaniem profilowania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera i Planera prezentów;
  9. wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, jak [np. Opineo, Ceneo, etc,.] za zgodą osoby, które dane dotyczą – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na pozyskaniu opinii o świadczonych przez siebie usługach i poprawa jakości świadczonych usług;
  10. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  11. w celach analitycznych i statystycznych – – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

§4

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, poprzez:
  1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  2. wypełnienie formularza zapisu na newsletter, Planer prezentów;
  3. wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,
  4. rejestrację konta w Serwisie,
  5. podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy,
  6. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.
 2. Dane Użytkowników są również pozyskane przez Administratora przez bank, operatorów płatności, podmioty pośredniczące przy płatności za pobraniem, poprzez dostęp Administratora do informacji o zrealizowanej płatności.
 3. Administrator może pozyskać również od Użytkownika dane osób trzecich, które Użytkownik dobrowolnie podał Administratorowi w celu spersonalizowania towaru, otrzymywania Planera prezentów, czy dostawy towaru pod wskazany przez Użytkownika adres.

§5

Zakres przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza wyłącznie dane zwykłe Podmiotów danych, które są niezbędne do realizacji świadczonych przez niego usług lub zostały podane dobrowolnie, mimo braku obowiązku ich podania.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika,
  2. dokonania zapisu na newsletter: adres e-mail,
  3. dokonanie zapisu na Planer prezentów: adres e-mail, inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika odnośnie osób, dla których Administrator ma przedstawić spersonalizowaną informację marketingową, zawierającą propozycję prezentów dla zgłoszonych osób (imię, data urodzenia, płeć),

§6

Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. przez okres wymagany do realizacji umowy,
  2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
  4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą;
  5. okres przetwarzania danych może zostać przedłużony na czas dochodzenia roszczeń lub obrony przez nimi, po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa,
  6. w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, są one przetwarzane przez okres umożliwiający realizację interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

§7

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie:

a także

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9

Zasady przetwarzania danych

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu.